INTEGRITETSPOLICY

Informationsmeddelande i enlighet med art. 13 i förordning (EU) 2016/679 ("GDPR")
Information som ska lämnas när personuppgifter samlas in från den registrerade

I enlighet med förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning) ger vi dig den information som krävs om behandlingen av insamlade personuppgifter. Detta meddelande är inte giltigt för andra webbplatser som kan nås via länkar, och personuppgiftsbiträdet kan inte hållas ansvarigt för tredje parts webbplatser.

Detta meddelande tillhandahålls i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning) och i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2002/58/CE, ändrat genom direktiv 2009/136/CE om kakor. Cookies

För mer information om hur den här webbplatsen använder cookies, vänligen besök vår cookiepolicy som finns här.

1. Personuppgiftsansvarig

I enlighet med artikel. 4 och 24 i förordning (EU) 2016/679 är Datamars Denmark A/S, med säte i Søholtvej 20, 4930 Maribo, Danmark, Telefon: +45 4975 8090; E-post: privacy@datamars.com, personligen som dess juridiska representant.

2. 2. Personuppgifter

All information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, en online-identifierare eller till en eller flera specifika faktorer som rör den fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten (C26, C27, C30).

3. Behandlingens syfte och laglighet, lagring av uppgifter och överlåtelsens art
SYFTET MED BEHANDLINGEN RÄTTSLIG GRUND UPPBEVARING AV UPPGIFTER ÖVERFÖRINGENS ART
a) Tillåtelse att surfa på webbplatsen och hantera teknisk drift i samband med plattformen.

De datorsystem som används för att driva denna webbplats samlar in personuppgifter för att kunna driva webbplatsen, och överföringen av dessa uppgifter är underförstådd i samband med användningen av kommunikationsprotokoll på Internet. Denna kategori av uppgifter omfattar IP-adresser eller domännamn för de datorer och terminaler som används av användarna, URI/URL-adresser (Uniform Resource Identifier/Locator) för de begärda resurserna, tidpunkten för begäran, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som erhålls som svar, den numeriska kod som anger statusen för svaret från servern (lyckat, fel etc.) och andra parametrar som rör användarnas operativsystem och datormiljö.
Legitimt intresse
Art. 6.1 f och skäl 47 i GDPR: Aktiviteter som är strikt nödvändiga för att driva webbplatsen och för att användaren ska kunna surfa på plattformen.
Webbsökaruppgifter sparas endast för en enda session. Nödvändigt för den personuppgiftsansvariges legitima intresse med vederbörlig hänsyn till användarens rättigheter och grundläggande friheter. Om den registrerade inte ger sitt samtycke kan den registeransvarige inte tillhandahålla sina tjänster.
b) Kontakt eller begäran om information:
För att ge återkoppling på förfrågningar om information som riktas till den personuppgiftsansvarige genom att fylla i kontaktformuläret.
Genomförande av åtgärder före avtalstillfället i enlighet med art. 6.1 b GDPR:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.
1 år Nödvändigt:
Om uppgifterna är obligatoriska kan den personuppgiftsansvarige inte svara eller garantera sina tjänster om de saknas.
c) Uppfyllande av avtalsförpliktelser och förpliktelser före avtalstillfället och för relaterade administrativa och bokföringsmässiga syften:
t.ex. betalning av varor, hantering av leveranser osv.
Kontrakt
Art. 6(1)(b) GDPR: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås;Utføring av prekontraktuelle av tiltak
10 år eller om annat anges i lag Nödvändigt:
Tillhandahållandet av personuppgifter är obligatoriskt eller frivilligt beroende på den specifika formen. Om det är obligatoriskt kommer den registeransvarige inte att kunna svara eller garantera sina tjänster om uppgifterna saknas.
d) Registrering / inloggning till reserverade områden:
För att skapa ett användarkonto och dra nytta av de tjänster som tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige.
Kontrakt
Konst. 6.1 b GDPR: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås;
10 år eller om annat anges i lag Nödvändigt:
Det är obligatoriskt eller frivilligt att lämna personuppgifter beroende på den specifika formen; om det är obligatoriskt kan den registeransvarige inte svara eller garantera sina tjänster om uppgifterna saknas.
e) Direktmarknadsföring
Om den registrerade fyller i formulär som är avsedda att samla in uppgifter i samband med direktmarknadsföring: förhandsgodkännande och tills det att det görs invändningar för direktmarknadsföring, marknadsundersökningar, direktförsäljning, undersökningar om tillfredsställelse, nyhetsbrev och kampanjer, kommersiellt material och reklammaterial eller om evenemang och initiativ, med hjälp av automatiserade e-postmeddelanden, telefax, meddelanden, SMS, MMS eller andra typer, samt telefonsamtal från operatören, papperspost eller andra informationspaket. Den registeransvarige använder nyhetsbrev och rapporter om reklamkommunikation för att jämföra och eventuellt förbättra resultaten. Tack vare rapporterna kan den registeransvarige till exempel ta reda på: antalet läsare, enskilda öppningar, unika "klickare" och klick, enheter och operativsystem som används för att läsa meddelandet, användarens detaljerade aktivitet, uppgifter om skickade, levererade och vidarebefordrade e-postmeddelanden.
Samtycke
Konst. 6.1 a GDPR: Den registrerade har gett sitt samtycke till att hans eller hennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
Fram till dess att samtycket återkallas med hjälp av opt-out-förfaranden eller genom att kontakta den registeransvarige. Valfritt:
Om det saknas kommer personuppgifterna inte att behandlas för det ändamålet; om det inte sker kommer inte heller andra ändamål att påverkas negativt av att uppgifterna inte lämnas ut.
4. Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter

Tillhandahållna uppgifter kan kommuniceras till mottagare som kommer att agera som registerförare (artikel 28 i förordning EU 2016/679) och/eller personer som agerar under den personuppgiftsansvariges och registerförarens auktoritet (artikel 29 i förordning EU 2016/679) för de ändamål som anges framåt. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till mottagare som ingår i följande kategorier:

  • Subjekt som tillhandahåller tjänster för förvaltning av informationssystemet och kommunikationsnätverk (inklusive e-postlådor, nyhetsbrevstjänster, frilansare, kontor eller företag inom ramen för assistans och rådgivning;
  • Behöriga myndigheter för att uppfylla rättsliga skyldigheter och/eller bestämmelser från offentliga organ, på begäran;
En aktuell förteckning över personuppgiftsbiträden kan begäras genom att kontakta den personuppgiftsansvarige.:

5. Överföring av uppgifter till ett tredje land och/eller en internationell organisation

Personuppgifter kan överföras till ett tredje land inom eller utanför EEA, med förbehåll för de begränsningar och villkor som anges i artikel 44 och följande artiklar i förordning EU 2016/679, nämligen

  • till tredjeländer eller internationella organisationer på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från kommissionen (artikel 45 i förordning EU 2016/679) (SCHWEIZ);
  • till tredjeländer eller internationella organisationer som har tillhandahållit lämpliga skyddsåtgärder och på villkor att det finns verkställbara rättigheter för registrerade personer och effektiva rättsmedel för registrerade personer (artikel 46 i förordning EU 2016/679);
  • till tredjeländer eller internationella organisationer på grundval av undantag för särskilda situationer (artikel 49 i förordning EU 2016/679).
6. Den registrerades rättigheter

Du kan när som helst fritt utöva dina rättigheter enligt Reg. EU 2016/679 - GDPR i enlighet med art. 15 GDPR och genom att kontakta den registeransvarige på följande adress: privacy@datamars.com

Du har rätt att när som helst från den registeransvarige få tillgång till dina personuppgifter (artikel 15), begära rättelse (artikel 16), radering (artikel 17) eller begränsning av behandlingen (artikel 18). Dessutom har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter på grundval av den registeransvariges legitima intresse (artikel 21), att återkalla ditt samtycke om du tidigare gett det, samt att begära dataportabilitet (där så är tänkt) (artikel 20).

Om du vill avregistrera dig från direktmarknadsföring (t.ex. nyhetsbrev, e-post) kan du skriva till följande adress privacy@datamars.com eller använda våra automatiska verktyg för avregistrering.

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder kan du, om du anser att behandlingen strider mot förordning (EG) nr 1493/1999, begära att få en förklaring om att du inte har rätt att göra detta. UE 2016/679 har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (https://www.dataprotection.ie/)

Ändringar:Personuppgiftsbiträdet har rätt att när som helst ändra, uppdatera, lägga till eller ta bort delar av denna information. Datum för översyn: 11/02/2022